Privatlivspolitik

Opdateret 16. august 2023

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger hjemmesiden, så anvendes der cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til  siden, eller ønsker at høre mere om  services, så kan du tage kontakt via:

Kontaktformular
Email
Telefon

Herigennem behandles dine personoplysninger, så der kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om de tilbudte ydelser. Der behandles kun den information, som du afgiver i forbindelse med vores kommunikation.

Der vil typisk blive behandlet følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Hjemmelen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelses forordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Al kommunikation med dig slettes når det står klart, om du ønsker at benytte et eller flere af de tilbudte ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Aktive kunder
Grundet kommunikation og relation mellem dig som kunde, og mig som konsulent, sikres det, at ydelser leveres korrekt. Herigennem retten til at behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelses forordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så slettes personoplysningerne umiddelbart herefter.

Bogføring
Alle regnskabsbilag gemmes jf. bogføringsloven. Det betyder, at der gemmes fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Hjemlen til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Disse oplysninger opbevares i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder for mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, samt benytter leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere mit arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor er der høje krav til samarbejdspartnere, som skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Det betyder at håndteringen af dine personoplysninger

Jeg indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Fortsat…

Videregivelse af personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler
Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere uden for EU/EØS, hvis disse er godkendt af datatilsynet, til at give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den anvendte lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.

Jeg vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.